Стартап Македонија слави пет години од своето постоење и активно развивање на македонската стартап сцена

Startup Macedonia
5 min readAug 9, 2021

--

Стартап Македонија одбележува пет годишен јубилеј од активно потикнување на растот и развојот на македонскиот стартап екосистем. Основана на 8ми Aвгуст 2016г, Стартап Македонија е првата и единствената организација во земјава која континуирано ги обединува сите чинители во екосистемот, стартапите, основачите, претприемачите, акцелераторите, инкубаторите и инвеститорите, со цел да се создаде заедница во која иновациите ќе бидат претворени во глобални бизниси и успешни приказни. Поддршката на стартапите е клучна за да може тие да опстојат. Стартап Македонија пет години пружа огромна поддршка на голем број новосоздадени компании и инспиративни претприемачи и иноватори, со знаење, вештини, поврзувања и посветеност.

Водени од огромниот ентузијазам, желба и амбициозност, во креирањето на приказната за Стартап Македонија учествуваат многу чинители, со цел формирање еден поорганизиран стартап екосистем. Со поддршка на постоечките организации, партнери и индивидуи, Стартап Македонија успеаа за овие пет години да ја позиционира нашата земја како една од поистакнатите стартап држави во регионот. Платформата на Стартап Македонија е првата дигитална платформа која брои повеќе од 145 стартапи и 35 организации. Преку неа можат стартапите, организациите и корпорациите се регистрираат и на едно место можат да ги пронајдат сите информации кои се достапни за нивниот развој во фазата во која се во моментот и полесно да го стигнат до следното ниво во нивниот развој.

Најголемите достигнувања, не само на Стартап Македонија, туку и на сите чинители во екосистемот е што е креирана заедничка синергија и вмрежување и е создадена заедница од програми и иницијативи, организации, основачи, индивидуи, кои заедно функционираат и си помагаат во подвизите.

Годинава Стартап Македонија заедно со Бизнис Импакт Лаб. И со поддршка на Фондот за иновации и технолошки развој и Swiss EP успеаа да го организираат #МКстартапс Самит — Прв Национален Стартап Самит На овој хибриден настан се собраа повеќе од 30 претставници од македонската стартап заедница, заедно со претставниците на Владата на Република Северна Македонија и ги дефинира чекорите кои заеднички треба да ги преземат за нашата земја да ја позиционираме како регионален стартап хаб. Дополнително, заедно со ФИТР, Стартап Македонија во јуни оваа година го промовираше Connecting Macedonian Startup Ecosystem 2021 — истражувањето за мапирање на моменталната состојба на екосистемот и истовремено истакнувајќи ги предизвиците и можностите каде што стартапите и организациите за поддршка можат да се подобрат и да напредуваат преку поотворена и транспарентна соработка.

Стартап Македонија и понатаму заедно со своите партнери ќе нуди соодветна техничка поддршка во сите фази на развој на еден стартап за да можат компаниите и основачите да растат соодветно своите визии и да ги остварат своите цели. Преку соработката со Швајцарската програма за претприемништво, УСАИД и програмите како Finance In Motion се овозможуваат креирање на различни програми кои се повеќе од потребни за македонските претприемачи и чинители на стартап заедницата.

По повод одбележувањето на роденденот на Стартап Македонија, наредната недела ќе се промовира програмата Corporate Innovation Collaborators за зголемување на соработката меѓу стартапите и корпоративниот сектор. Целта на оваа програма е да се мотивираат големите корпорации активно да се вклучат во развојот на македонскиот стартап екосистем.

Од Стартап Македонија велат дека ќе продолжат со уште поголемо темпо да работат со стартапи и да им пружат поддршка насочена за раст на бизнисот и зголемување на продажбата. Покрај промоција на стартапите со кои тие работат и нивните понуди кон бизнис заедницата, ќе се насочат и кон промоција на услугите кои корпоративните партнери насочени за стартапите.

„До заедницата, стартапите, претприемачите, партнерите, донаторите и пријателите: Ви благодариме што сте дел од оваа приказна и заеднички уште многу години да правиме позитивна трансформација!“

Стартап Македонија

Startup Macedonia is celebrating five years of its existence and active development of the Macedonian startup ecosystem

Startup Macedonia marks a five-year jubilee of actively encouraging the growth and development of the Macedonian startup ecosystem. Founded on August 8, 2016, Startup Macedonia is the first and only organization in the country that continuously unites all stakeholders in the ecosystem, startups, founders, entrepreneurs, accelerators, incubators, and investors, to create a community in which innovation will be turned into global businesses and success stories. Supporting startups is key to their survival. For five years, Startup Macedonia has provided tremendous support to several newly established companies and inspiring entrepreneurs and innovators, with knowledge, skills, connections, and commitment.

Guided by the huge enthusiasm, desire, and ambition, many stakeholders create the story of Startup Macedonia to form a more organized startup ecosystem. With the support of existing organizations, partners, and individuals, Startup Macedonia managed for these five years to position our country as one of the most prominent startup countries in the region. The Startup Macedonia platform is the first digital platform that has more than 145 startups and 50 organizations. Through it, startups, organizations, and corporations can register and in one place can find all the information that is available for their development at the stage they are at the moment and more easily reach the next level in their development.

The greatest achievements, not only of Startup Macedonia, but of all stakeholders in the ecosystem, is the creation of a common synergy and networking, the creation of a community of programs and initiatives, organizations, founders, individuals, which together function and help each other in their endeavors.

This year Startup Macedonia together with Business Impact Lab and with the support of the Fund for Innovation and Technological Development and Swiss EP managed to organize #MKstartups Summit — First National Startup Summit. This hybrid event brought together more than 30 representatives of the Macedonian startup community and representatives of the Government of North Macedonia and defined the steps they need to take to position our country as a regional startup hub. Additionally, together with FITD, Startup Macedonia in June this year promoted the Connecting Macedonian Startup Ecosystem 2021 — research to map the current state of the ecosystem and that at the same time highlights the challenges and opportunities where startups and support organizations can improve and thrive through more open and transparent cooperation.

Startup Macedonia together with its partners will continue to offer appropriate technical support in all stages of development of a startup so that companies and founders can properly grow their visions and achieve their goals. Through the cooperation with the Swiss Entrepreneurship Program, USAID and programs such as Finance In Motion, is enabled the creation of various programs that are more than necessary for the Macedonian entrepreneurs and stakeholders of the startup community.

For this occasion — the fifth birthday of Startup Macedonia, next week the program Corporate Innovation Collaborators will be promoted to increase the cooperation between startups and the corporate sector. This program aims to motivate large corporations to be actively involved in the development of the Macedonian startup ecosystem.

From Startup Macedonia, they are saying that they will continue to work with startups at an even faster pace and provide them with support aimed at business growth and increasing sales. In addition to promoting the startups they work with and with their offerings to the business community, they will also focus on promoting the services that corporate partners target for startups.

“To the community, startups, entrepreneurs, partners, donors and friends: Thank you for being part of this story and looking forward to many more years together to make a positive transformation!” — Startup Macedonia.

--

--

Startup Macedonia

Startup Macedonia is an Association created by a group of Macedonian startup enthusiasts, experts, investors, accelerators and organisations, who have one commo